Αρχική

Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδρύθηκε με το 937 ΦΕΚ/23-06-2004  από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης του κοινοβουλευτισμού, στο επίπεδο της κεντρικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι κύριοι Στόχοι του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι οι ακόλουθοι:

 • Η μελέτη και η έρευνα πεδίου αναφορικά με το πολυδιάστατο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των εθνοπολιτιστικά διαφορετικών ομάδων κ.λπ.
 • Η ερευνητικά και θεωρητικά εδραιωμένη, προώθηση της υπόθεσης του κοινοβουλευτισμού.
 • Η εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών στις χώρες της Βορείου Αφρικής, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.
 • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
 • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης πολιτικής έρευνας.
 • Η διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης του κοινοβουλευτισμού και έχουν ως χώρο αναφοράς τον ελληνικό, τον ευρωπαϊκό και το διεθνή.
 • Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων  επιστημόνων.
 • Η οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικών αρχείων καθώς και η δημιουργία τράπεζας δεδομένων.
 • Η έκδοση βιβλίων, μελετών, επετηρίδων και πρακτικών σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Εργαστηρίου αυτού.
 • Η ανάληψη κάθε επιστημονικής πρωτοβουλίας που θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.