Ερευνητικά προγράμματα

 • Αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των προοπτικών ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης σε Κρήτη και Μυτιλήνη (ΚΑ 10076).

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος

Βασικά στοιχεία για το Έργο:

Το ΚΕΑΔΙΚ ήταν ο αποκλειστικός φορέας υλοποίησης του Έργου «Αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των προοπτικών ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης σε Κρήτη και Μυτιλήνη (ΚΑ 10076)».

Το προσφυγικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλήσεις για τους διαμορφωτές πολιτικής τόσο αναφορικά με τα άμεσα μέτρα προστασίας των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας όσο και για τις προοπτικές ομαλής ένταξής τους εν γένει στο παραγωγικό σύστημα και συνακόλουθα της πλήρους κοινωνικής τους ένταξης. Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο στοχεύει στην μελέτη αυτών των προοπτικών αλλά και στην αποτύπωση των δυσκολιών που οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν και οι οποίες αποτρέπουν την ταχεία διαδικασία ένταξής τους.

Συνεπώς, στο πλαίσιο της τριγωνοποιημένης ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την καταγραφή αφενός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και αφετέρου των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτουν, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε πρόσφυγες στην επιλεγμένη περιοχή της Μυτιλήνης, η οποία έχει δεχθεί τεράστια προσφυγικά κύματα και διαθέτει εγκλωβισμένο προσφυγικό πληθυσμό. Σε δεύτερη φάση, διερευνήθηκαν οι διαστάσεις, οι προοπτικές, οι ελλείψεις και τα εμπόδια, σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και κοινωνικών εταίρων, ως προς την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε Κρήτη και Μυτιλήνη. Η επιλογή των δυο αυτών γεωγραφικών περιοχών πραγματοποιείται με σκοπό την αναζήτηση των διαφορετικών διαστάσεων και των δυνητικών ευκαιριών ως προς την ένταξή τους, καθώς η πρώτη έχει δεχθεί τεράστιες προσφυγικές ροές ενώ η δεύτερη δεν έχει δεχθεί προσφυγικές ροές και αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο επιχειρηματικότητας και δυνητικής ένταξης των προσφύγων στην παραγωγική διαδικασία. Επιπροσθέτως, η διερεύνηση περιέλαβε τη διενέργεια αφηγηματικών συνεντεύξεων σε «παλαιούς», ήτοι ενταγμένους μετανάστες στην Κρήτη ώστε να διαπιστωθούν οι δυσκολίες και οι ευκαιρίες με τις οποίες ήρθαν και έρχονται αντιμέτωποι και ως εκ τούτου, να σκιαγραφηθούν οι δυνητικές προοπτικές και τα εμπόδια για την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία των νέων προσφύγων. Κύρια στόχευση της έρευνας ήταν η διερεύνηση των προοπτικών και των εμποδίων ένταξης των προσφύγων στο παραγωγικό σύστημα με τρόπο ώστε να συνεισφέρει στη δημιουργία προτάσεων που οδηγούν στην κοινωνική ένταξή τους η οποία αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα, ήτοι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη μέσω της ταυτόχρονης διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

Η διερεύνηση των επιμέρους παραγόντων επέτρεψε την χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των προσφύγων καθώς συνιστά μια βασική προτεραιότητα για την αποφυγή του υψηλού κόστους μιας πιθανής αδυναμίας ένταξής τους. Συγκεκριμένα, η αδυναμία ένταξης των προσφύγων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας μπορεί να δημιουργήσει α) οικονομικά, β) κοινωνικά και γ) πολιτικά προβλήματα. Εν προκειμένω, στα οικονομικά συγκαταλέγονται τα υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και υποαπασχόλησης και η αδυναμία σύνδεσης των προσόντων με την απασχόληση. Ταυτόχρονα, η ανεπαρκής ένταξη των προσφύγων στο παραγωγικό σύστημα θα διαταράξει την κοινωνική συνοχή ενώ η διόγκωση των προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες πολιτικές εκφράσεις ή ακόμα και αποφάσεις. Αντιθέτως, μια επιτυχημένη στρατηγική ένταξης μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και στα δημόσια οικονομικά, καθώς ο εργαζόμενος πληθυσμός αποτελεί πηγή άντλησης φορολογικών εσόδων και εισφορών για το ασφαλιστικό σύστημα που αντιμετωπίζει καίρια προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας. Η συγκεκριμένη έρευνα προσφέρει χρήσιμο υλικό για την δόμηση κατευθύνσεων παρέμβασης και παροχής κινήτρων, ωφελώντας την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και την οικονομική ανάπτυξη του υφέρποντος κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτουν.

Υλοποίηση: ΚΕΑΔΙΚ

Κύριοι Ερευνητές:

Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Απόστολος Καμέκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεωργία Δημάρη, Διεθνολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Εμμανουήλ Μαυροζαχαράκης, Κοινωνιολόγος-Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης.

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια:  20/06/2018- 20/09/2019

Προϋπολογισμός: 65.800 €

 • Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» (ΚΑ 4289)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης

Βασικά στοιχεία για το Έργο:

Το ΚΕΑΔΙΚ συμμετείχε ως εταίρος στο Έργο «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» (ΚΑ 4289)». Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η σφαιρική διερεύνηση της πολυεπίπεδης σχέσης διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης (με έμφαση σε ζητήματα περιφερειακής καινοτομίας), σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Βασική στόχευση αποτελεί η διάγνωση αναγκών, η ανάπτυξη μελέτης σκοπιμότητας ενός προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο πλήρης σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος στελεχών και η συγκρότηση ερευνητικά εδραιωμένων προτάσεων πολιτικής με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και της περιφερειακής καινοτομίας και με απώτερο στόχο την ενεργό και πρακτική συμβολή στην επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση ενός προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών που βασίζεται σε διάγνωση αναγκών και περιλαμβάνει σχεδιασμό και υλοποίηση, η οποία θα γίνει βάσει των μαθησιακών στόχων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων, και του υλικού. Πρόκειται για στοχευμένη και θεματοποιημένη διαδικασία επιμόρφωσης στελεχών με βάση τα διεθνή standards της κατάρτισης. Επίσης το Έργο περιλαμβάνει την πλήρη και διεξοδική μελέτη σκοπιμότητας και το σχεδιασμό για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πέραν αυτών, στο σύνολο του, το έργο περιλαμβάνει γενικότερα μια σειρά δράσεων, όπως ποσοτική και ποιοτική έρευνα, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συγκρότηση ερευνητικά θεμελιωμένων προτάσεων πολιτικής για την περιφέρεια κλπ.

Τα αποτελέσματα της Έρευνας –τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης (ΠΚ) σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς –  θα συμβάλουν στην εξαγωγή ερευνητικά θεμελιωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής για την βελτίωση των προτύπων διακυβέρνησης και την προώθηση των αρχών της βιωσιμότητας στην Κρήτη. Λόγω του ότι οι προτάσεις πολιτικής θα θεμελιώνονται ερευνητικά, αναμένεται να αποτελέσουν ουσιαστικό πεδίο λύσεων σε καίρια ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης (βλ. ενότητα Γ) καθώς θα στοχεύουν στην επίλυση των διαπιστωμένων ελλείψεων και αναγκών που θα προκύψουν από την ερευνητική διαδικασία με γνώμονα τις αρχές της βιωσιμότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και της περιφερειακής καινοτομίας.

Παράλληλα, με βάση τα αποτελέσματα της διερεύνησης αναγκών θα πραγματοποιηθεί η μελέτη σκοπιμότητας και ο σχεδιασμός ενός νέου προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, όσο και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για στελέχη που θα θέτει τους θεωρητικούς άξονες και τις θεματικές βάσεις της βιωσιμότητας και της χρηστής διακυβέρνησης σε επίπεδο υλοποίησης περιφερειακών πολιτικών, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (capacity building). Με αυτόν τον τρόπο θα υποβοηθήσει τόσο την περιφερειακή  ανάπτυξη και τη βελτίωση των μορφών διακυβέρνησης όσο και την ενίσχυση της γενικότερης κουλτούρας της βιωσιμότητας ως συνειδητής επιλογής και ως τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα στοχεύουν στην παροχή, στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους, της απαραίτητης επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσουν την υλοποίηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης στα επιμέρους προαναφερθέντα πεδία.

Ιστοσελίδα:  http://governance.soc.uoc.gr/

Εταίροι: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Κύριοι Ερευνητές:

Κώστας Λάβδας, Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου & Αν. Διευθυντής του ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Καθηγητής & Διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Βαγγέλης Τζουβελέκας, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης

Κώστας Στεφανίδης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης & Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ

Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Βασίλης Δαφέρμος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Δημήτρης Ξενάκης, Επ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δρ. Πάνος Λιβεράκος, UNDP Expert

Μαρία Δρακάκη, Κοινωνιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Μαρίνος Χουρδάκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Απόστολος Καμέκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης

Διάρκεια:  19/10/2015- 18/04/2018

Προϋπολογισμός: 211.382,11 €

 • Research and Comprehensive Intervention for the social inclusion of a major socially vulnerable group: Psychological profile / psychopathology, skills’ profile, needs assessment and programmes’ development for training-reskilling and psychological support towards the re-inclusion of “young people not in education, employment or training”(Πράξη 3757 του GR07/EEA Grants και ΚΑ 4361)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης

Βασικά στοιχεία για το Έργο:

Το ΚΕΑΔΙΚ συμμετείχε ως εταίρος στο Έργο «Research and Comprehensive Intervention for the social inclusion of a major socially vulnerable group: Psychological profile / psychopathology, skills’ profile, needs assessment and programmes’ development for training-reskilling and psychological support towards the re-inclusion of “young people not in education, employment or training”(Πράξη 3757 του GR07/EEA Grants και ΚΑ 4361)». Το Έργο εστιάζει α) στην έρευνα του ψυχολογικού προφίλ της ομάδας στόχου (Neets) μελετώντας συγχρόνως την ύπαρξη πιθανής ψυχοπαθολογίας και εντοπίζοντας τις ανάγκες για ψυχολογική υποστήριξη των Ελλήνων Neets, και β) στη διάγνωση αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων των Ελλήνων Neets. Τα προαναφερθέντα ερευνητικά δεδομένα οδηγούν, στο πλαίσιο της Πράξης, αφενός στην ανάπτυξη προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης- reskilling των Neets, με βάση το προφίλ δεξιοτήτων τους όσο και τις δυνατότητες και ανάγκες τους, ανά ταξινομική κατηγορία (υπό-ομάδα) κι αφετέρου στην συγκρότηση προτεινόμενης δέσμης στοχευμένων δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης τους. Επί της ουσίας η έρευνα απολήγει στη συγκρότηση πρότασης προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης, στην κατεύθυνση της επαν-ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης κοινωνικά ευάλωτης ομάδας. Κοντολογίς το φυσικό αντικείμενο του Έργου συγκροτείται τόσο από την προαναφερθείσα διττή ερευνητική διαδικασία όσο και από την ανάπτυξη προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης σε δυο επίπεδα  (ψυχολογικό και  reskilling).

Με βάση τα 7 Πακέτα/ Ενότητες Εργασίας του, το   Έργο αποσκοπεί α) στην ανάλυση του ψυχολογικού προφίλ των Neets (και τη σχετική κατηγοριοποίηση τους βάσει επιμέρους χαρακτηριστικών) και στη χαρτογράφηση πιθανών συσχετίσεων ανάμεσα στην υπαγωγή στην κατάσταση Neet και στην ύπαρξη ψυχοπαθολογικών διαταραχών, β) στην διάγνωση και ανάλυση των αναγκών των Neets σε δεξιότητες μέσω της χαρτογράφησης του προφίλ δεξιοτήτων τους και της συνακόλουθης ταξινομικής κατηγοριοποίησης τους και γ) στην ερευνητικά εδραιωμένη ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη των Neets, των νέων δηλαδή ανθρώπων που απέχουν από τα βασικά πεδία θεσμικής μέριμνας του κοινωνικού κράτους και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ιστοσελίδα:  http://neets2.soc.uoc.gr/

Εταίροι: ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ (συντονίζων φορέας), ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ Πανεπιστημίου Κρήτης

Κύριοι Ερευνητές:

Κώστας Λάβδας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου & Διευθυντής ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής του ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ,

Νίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Καθηγητής & Διευθυντής του ΚΕΑΔΙΚ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Βασίλης Δαφέρμος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Μαρία Μπάστα, Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Αντώνης Παπαργύρης, Πολιτικός Επιστήμων (BA, MA), Κύριος Ερευνητής GPO

Μαρία Δρακάκη, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ

Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητής ΚΕΑΔΙΚ

Χρηματοδότηση: EEA Financial Mechanism (GR07/EEA Grants, Διαχείριση ΓΓΕΤ)

Διάρκεια: 21/12/2015- 14/12/2016

Προϋπολογισμός: 195.000 € (Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Υποέργο 2: 85.000)

 • Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, Κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: Οι Neets (Young People Not in Education, Employment or Training) (ΚΑ 3410)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης

Βασικά Στοιχεία για το Έργο:

Το ΚΕΑΔΙΚ συμμετείχε ως συντονίζοντας φορέας στο ερευνητικό έργο «Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, Κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: Οι Neets (Young People Not in Education, Employment or Training) (ΚΑ 3410)». Το έργο περιελάμβανε 9 ενότητες εργασίας και 23 παραδοτέα. Η υλοποίηση τους συνέβαλλε στο να επιτευχθούν οι τρεις μείζονες στοχεύσεις, που είχαν ήδη τεθεί εξαρχής και συγκεκριμένα:

 • η δόμηση συγκεκριμένου πολυπαραμετρικού δείκτη για τους Neets σε ελληνικό επίπεδο,
 • η καταγραφή, αποτύπωση και χαρτογράφηση της νέας κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας, δηλαδή των Neets
 • η ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των NEETS και την πολυεπίπεδη και βιώσιμη ενσωμάτωσή τους.

Η όλη μεθοδολογική στρατηγική είχε χαρακτήρα back and forth με διαρκή ανατροφοδότηση των επιμέρους Ε.Ε. και τη συνεξέλιξη ερευνητικών διαδικασιών, ενώ αξιοποιήθηκε εκτεταμένα η διεθνής εμπειρία σε σχέση με το φαινόμενο των Neets.

Πραγματοποιήθηκαν δυο φάσεις ποσοτικής και δυο φάσεις ποιοτικής έρευνας σε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό δειγμάτων για κοινωνική έρευνα (800 και 3500 υποκείμενα στις δυο φάσεις της ποσοτικής έρευνας και συνολικά 144 ημιδομημένες και αφηγηματικές συνεντεύξεις στην ποιοτική έρευνα). Στη βάση των ευρημάτων της έρευνας θεμελιώθηκε ο πολυπαραμετρικός δείκτης (Neets composite indicator), αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων πολιτικής (με πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα δημόσιων πολιτικών και με διαφορετικά σενάρια εφαρμογής), συγκροτήθηκε Ηλεκτρονική Χαρτοθήκη (Neets GIS), δομήθηκε road map ολοκληρωμένης αντισταθμιστικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των NEETs (με δράσεις που αποτελούν το στρατηγικό περιβάλλον της παρέμβασης και αυτές που λειτουργούν συγκειμενικά και συνιστούν το παραμετρικό περιβάλλον) παρέχοντας στην πραγματικότητα ένα εφαρμόσιμο μείγμα πολιτικής (με διαφορετικές εκδοχές του). Συγχρόνως αποτυπώθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά, οι επείγουσες διαστάσεις της βιογραφίας των Neets και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναλύθηκαν δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, εξετάστηκαν σε βάθος οι παράγοντες που επιδρούν, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, στην υπαγωγή ενός νέου ανθρώπου στην κατηγορία Neet (φύλο, ηλικία, αστικότητα, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακό εισόδημα, εθνοπολιτισμική προέλευση), αναλύθηκαν διεξοδικά οι απόψεις και οι στάσεις τους για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση, το κοινωνικό κράτος και το πολιτικό σύστημα όσο και οι στρατηγικές τους για την έξοδο από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και συνολικότερες προτάσεις τους για την ευρύτερη κατάσταση των πραγμάτων, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις σε οικονομία και κοινωνία από την διεύρυνση του φαινομένου των Neets, συγκροτήθηκαν ερευνητικά θεμελιωμένες ταξινομικές κατηγορίες και αναπτύχθηκε το προφίλ του Έλληνα Neet  (το οποίο δομήθηκε συγκριτικά με τα διαφορετικά προφίλ .των Ευρωπαίων Neets) και επιχειρήθηκαν συνολικές ερμηνείες για το πολυπρισματικό και πολυσύνθετο αυτό φαινόμενο. Ουσιαστικά οι Neets «χαρτογραφήθηκαν» τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και εις βάθος.

Ιστοσελίδα

Όλα τα βασικά δεδομένα και ευρήματα του Έργου έχουν καταχωρηθεί στο Social Data Network – So.Da.Net της CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives – cessda.net) και θα αναρτηθούν στο site της CESSDA στις αρχές Μαρτίου 2016 (http://cessda.net/National-Data-Services/CESSDA-Members/Greece & http://sodanet.gr/ )

Εταίροι: ΚΕΑΔΙΚ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης (συντονίζων φορέας), ΚΕΠΕΤ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, GPO, ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, ΙΗΔΛ του ΙΤΕ και συνεργαζόμενοι ερευνητές του ΚΕΠΕΤ.

Κύριοι Ερευνητές:

Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Καθηγητής & Διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής του ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ,

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Μανώλης Κουτούζης, Αν. Καθηγητής του ΕΑΠ & Υπεύθυνο Τομέα Υλοποίησης Προγραμμάτων και Ερευνών του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Νίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Τάκης Θεοδωρικάκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της GPO και Διδάσκων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δημήτρης Τερζόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος και Ερευνητής της GPO

Αντώνης Παπαργύρης, Ερευνητής της GPO

Φάνης Κιτσόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής του ΙΗΔΛ του ΙΤΕ

Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Απόστολος Καμέκης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΠΑ)

Διάρκεια: 21/6/2011- 20/8/2013

Προϋπολογισμός: 218.730,30 €

 • Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολύ-πολιτισμικών προτύπων (EQUAL)

Περίοδος Υλοποίησης: 2005-2007

Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) μαζί με το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) συμμετείχαν από κοινού στην κοινοπραξία Equal.

Το κεντρικό πρόβλημα που μελετήθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος ήταν οι διακρίσεις και οι ανισότητες που παρατηρούνται απέναντι στις μεταναστευτικές ομάδες στην αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καλών πρακτικών καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη στρατηγικής για τη συνύπαρξη «ξένων» και Ελλήνων μέσω της αλληλοκατανόησης και της αποδοχής των πολιτισμικών διαφορών.

Περαιτέρω επέτρεψε και πολύ περισσότερο προώθησε τη δημόσια συζήτηση για τα σχετικά θέματα καθιστώντας έτσι την ευρύτερη κοινωνία ενήμερη για τα προβλήματα που αφορούν στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία.  Εργαλεία για την διαπίστωση , την διερεύνηση και την ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής,  προσανατολισμένη  με βάση το target group, για την πραγματοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης και  συνειδητοποίησης των επιπτώσεων  του  ρατσισμού και της ξενοφοβίας αποτέλεσαν οι δύο έρευνες που υλοποιήθηκαν και αφορούσαν στις στάσεις και αντιλήψεις της Ελληνικής κοινωνίας και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (δημόσιοι υπάλληλοι,  εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις) απέναντι στους μετανάστες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης στη χώρα μας υπήρξαν ελάχιστες (έως μηδενικές), περιστασιακές, ad hoc χωρίς αποτελέσματα στην άρση των συνθηκών  κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστευτικών ομάδων αλλά και των φαινομένων «νεορατσισμού», και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν καινοτόμο.

Επίσης στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε άλλα κράτη. Σ’ αυτό  συνέβαλε η ενεργή συμμετοχή διακρατικών εταίρων.  Ταυτόχρονα, συγκροτήθηκαν προτάσεις και μέτρα που επιτρέπουν τη συμβίωση διαφοροποιημένων εθνικά και πολιτισμικά ομάδων  στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν από ευρύτερους φορείς του δημοσίου, μη κυβερνητικές εθελοντικές οργανώσεις κ.λ.π. διευκολύνοντας έτσι την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, τις εργασιακές τους συνθήκες και τις συνθήκες διαβίωσης τους. 

Δράσεις:

 • Παροχή πληροφόρησης και προσανατολισμού στους υφιστάμενους τις διακρίσεις
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση της ομάδας στόχου από φορείς συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για την ενιαία  εκπροσώπηση των φορέων των μεταναστών προς τα έξω
 • Ενίσχυση της πρόσβασης  των μεταναστών  σε υφιστάμενους μηχανισμούς
 • Μελέτη σε βάθος ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων που εμφανίζονται στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό (38% σε σχέση  με 15% που είναι ο μέσος όρος στις χώρες της Ε.Ε.
 • Δημιουργία βάσεως δεδομένων των στάσεων και των αντιλήψεων απέναντι σε μεταναστευτικές ομάδες ειδικών ομάδων του πληθυσμού (δημόσιοι, δικαστικοί λειτουργοί, εργοδότες κ.λ.π.) οι οποίοι έμμεσα  αναπαράγουν  διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ του εργατικού δυναμικού
 • Διατύπωση μέτρων και πολιτικών που μπορούν να υιοθετηθούν ευρύτερα από φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση στάσεων, αξιών, αντιλήψεων (εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε., εργοδοτικοί φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς εργαζομένων)
 • Διάχυση και ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των επιπτώσεων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας